Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,
z dniem 25 maja 2018 r., na terytorium całej Unii Europejskiej weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Mając na uwadze powyższe pragniemy zapewnić, iż dla ochrony udostępnianych przez Państwa danych osobowych stosujemy wszelkie środki przewidziane prawem, a ponadto stosujemy zasadę szczególnej ostrożności. Poniżej przedstawiamy zasady, według których gromadzimy i przechowujemy Państwa dane, wskazujemy prawa jakie Państwu przysługują, a także podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przez nas przetwarzanych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności wyżej wspomnianego rozporządzenia RODO, jak również przepisów polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Czym są dane osobowe i na czym polega ich przetwarzanie?

„RODO” w art.4 pkt 1 definiuje dane osobowe jako wszelkie informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę fizyczną. Są to między innymi imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres IP, cechy fizyczne czy też fizjologiczne. Ponadto, takimi danym są również informacje o Państwa lokalizacji wysyłane przez smartphone’y, tablety i inne urządzenie elektroniczne. Ponadto, informujemy iż zgodnie z „RODO” ochrona danych osobowych dotyczy jedynie danych osób fizycznych, a więc nie rozciąga się na osoby prawne. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność wykonywana na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Kto przetwarza państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych są: PCWO ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000719437 oraz PCWO Energy Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000719437 (łącznie zwane dalej: PCWO). Wskazane powyżej podmioty pozostają współadministratorami Państwa danych osobowych i tym samym wyznaczyły wspólny punkt kontaktowy dla spraw związanych z ochroną danych osobowych. Jeśli wyrazicie Państwo życzenie skontaktowania się z nami w sprawie związanej z Państwa danymi osobowymi, a także w jakiejkolwiek innej kwestii, bardzo prosimy o kontakt pisemny pod adresem e -mail: biuro@pcwoenergy.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: +48 733 754 696.

W jakim celu przetwarzamy państwa dane osobowe?

Cele, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe są następujące:

1. Świadczenie usług naszym Klientom
Podanie danych jest dobrowolne. Ma ono na celu zapewnienie jak najwyższej jakości świadczonych przez nas usług, a także należytą ochronę Państwa interesów. W sytuacji, w której są lub zostaną Państwo stroną łączącej nas umowy będziemy przetwarzać jedynie dane osobowe niezbędne do jej realizacji (to jest w celu świadczenia naszych usług oraz ich rozliczenia na gruncie podatkowym). Przykładowo będą to: Państwa imię i nazwisko, numer telefonu czy też adres zamieszkania. Usługi te to przede wszystkim: dzierżawa Państwa nieruchomości niezbędnej do opracowania projektu a kolejno przeprowadzenia procedury budowy farmy fotowoltaicznej.

2. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, którymi są: wykonanie umów i realizacja zleceń, należyte świadczenie usług na Państwa rzecz, prowadzenie danych statystycznych, związanych z odwiedzinami naszej strony internetowej, ulepszenia naszych usług i dopasowania ich do Państwa spersonalizowanych potrzeb, jak również prowadzenie marketingu i własnej promocji na rynku usług.

3. Prowadzenie naszych serwisów internetowych
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszych portali internetowych. Powyższe obejmuje w szczególności zapewnienie Państwu możliwości przesłania do nas danych kontaktowych w celu skorzystania z naszych usług..

4. Współpraca z kontrahentami
- W sytuacji gdy chcieliby Państwo podjąć z nami współpracę biznesową, Państwa dane osobowe jako właściciela firmy albo pracownika będą przetwarzane w celu nawiązania takiej współpracy.

5. Korespondencja e-mail
Jeśli kontaktujecie się Państwo z nami za pośrednictwem adresu e-mail w sprawach innych niż wskazane powyżej, podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu związanym z daną korespondencją. Powyższe może być związane np. z prowadzeniem procesu rekrutacji, wykonywaniem usług dla Państwa jako Klientów..

6. Cele marketingowe
Będąc naszym klientem, potencjalnym klientem lub jego przedstawicielem, będziemy przetwarzać Państwa dane w celach marketingowych, co jest związane w szczególności z promowaniem oraz rozpowszechnianiem naszej oferty. W ramach prowadzonego marketingu możemy dopasować do Państwa zainteresowań oferty, w tym akcje promocyjne. W związku z powyższymi działaniami możemy dokonywać profilowania, które nie ma wpływu na Państwa prawa i wolności.

Dodatkowo, jeżeli wyrazicie Państwo wyraźną zgodę będziemy mogli wykorzystać Państwa adres e-mail oraz numer telefonu w celu komunikowania się z Państwem i przekazania naszej oferty.

W jakim zakresie przetwarzamy państwa dane osobowe?

Co do zasady przetwarzamy dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi lub realizacji umowy. W takim wypadku przetwarzamy dane osobowe Klientów w celu uzyskania informacji o ofercie, podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów, podjęcia współpracy lub zawarcia umowy, tj. w szczególności przetwarzamy następujące dane osobowe:

COOKIES

W ograniczonym zakresie stosujemy mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”), w celu lepszego dostosowania świadczonych przez nas usług do Państwa potrzeb. Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki użytkownika w trakcie korzystania z naszych usług. Za ich pomocą dostarczane są nam jako Administratorowi informacje statystyczne o ruchu użytkowników, aktywności użytkowników i sposobie wykorzystania naszych usług. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do Państwa preferencji.

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

Zarządzanie plikami COOKIES

Plikami cookies stosowanymi na naszej stronie można zarządzać, w tym je usunąć za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej. Internauci mogą dowolnie zarządzać stosowanymi plikami

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy państwa dane?

Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:

Uszczegóławiając powyższe, w zależności od celu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych podstawa przetwarzania może się różnić w następujący sposób:

Komu możemy przekazać państwa dane?

W razie wyrażenia na to zgody, jedynie zaufanym podmiotom z nami współpracującym, tj. w szczególności: naszym oddziałom, pracownikom, podwykonawcom, współpracownikom lub usługodawcom, którzy pomogą nam w realizacji wykonywanej usługi (np. podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, hostingowe czy informatyczne). Przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi, nie uprawnia go do dowolnego z nich korzystania, a jedynie do przetwarzania w celach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych, z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania i w zakresie niezbędnym dla należytego świadczenia dla Państwa usług oraz realizacji wiążących nas umów. Przekazanie danych osobowych nie zwalnia nas (jako przekazującego) z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Wskazujemy, że Państwa dane mogą być też przekazywane organowi publicznemu, ale wyłącznie w sytuacji, gdy upoważnienie takie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i o ile organ przedstawi w tym zakresie odpowiednie żądanie.

Jak długo przetwarzamy państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak będzie to celowe, z pointu widzenia łączących nas stosunków prawnych, tj. do czasu istnienia podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych. Czas przetwarzania tych danych wynosi odpowiednio w przypadku:

Czy państwa dane będą przekazywane poza terytorium europejskiego obszaru gospodarczego (EOG)?

W naszej codziennej pracy, zwłaszcza przy prowadzeniu naszych serwisów internetowych korzystamy z narzędzi zapewnianych nam przez podmioty, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a niektórzy z naszych dostawców usług mogą przechowywać Twoje dane poza ww. terytorium (np. Google).

Ilekroć mogłoby dochodzić do przekazywania Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, trafią one wyłącznie do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony, stosując chociażby mechanizm „Tarczy Prywatności” jak np. Stany Zjednoczone.

Jakie posiadają państwo uprawnienia?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, o których mowa powyżej

Kierujemy się następującymi regułami przy przetwarzaniu danych osobowych:

Uprawnienia, o których mowa powyżej możecie Państwo wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail: biuro@pcwoenergy.pl lub poprzez infolinię: +48 733 754 696 lub listownie pod adresem PCWO ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa oraz PCWO Energy Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa. Powyższe dane pozostają aktualne także na wypadek, gdyby jakieś działanie lub sytuacja budziły Państwa obawy w zakresie jej zgodności z przepisami prawa lub naruszenia Państwa praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Państwa pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zareagujemy na dane zagadnienie.
Ponadto, jeżeli uznacie Państwo, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Państwa danych osobowych, macie Państwo prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajecie Państwo za naruszające Państwa prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

RODO przewiduje szereg uprawnień dla osób, których dane osobowe są gromadzone i przetwarzane. Zgodnie z RODO posiadają Państwo:

PRAWO DO SPRZECIWU

Odrębnie, chcemy Państwa poinformować, że przysługuje Państwu także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Prawo do sprzeciwu przysługuje wówczas, gdy nie chcecie Państwo, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku będziemy w dalszym ciągu przetwarzali Państwa dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego został złożony sprzeciw, chyba że Państwa żądanie sprzeciwia się obowiązkowi, które nakładają na nas przepisy prawa. Prawo do sprzeciwu możecie Państwo zrealizować za pomocą następujących kanałów komunikacji: adres e-mail: biuro@pcwoenergy.pl lub poprzez infolinię: +48 733 754 696.